Kí tự đặc biệt HTML

Kí tự đặc biệt HTML

Để sử dụng các kí hiệu đặc biệt như dấu nháy, dấu lớn hơn (>), dấu nhỏ hơn (<), và kí hiệu
copyright (©) trong tài liệu trang web của bạn, bạn cần sử dụng kí tự đặc biệt (special characters), đôi
khi được gọi là entity characters. Ví dụ, nếu bạn muốn bao gồm một dòng copyright trên trang của
bạn như sau:

© Copyright 2015 My Company. All rights reserved.

Sử dụng code kí tự đặc biệt &copy; để hiển thị kí hiệu copyright, như được thể hiện trong code sau:

&copy; Copyright 2015 My Company. All rights reserved.

Một code kí tự đặc biệt hữu dụng khác là &nbsp; , cái có nghĩa cho không gian trắng không ngắt. Bạn
có thể nhận thấy rằng các trình duyệt web xử lí nhiều dòng không gian trắng như một dòng không gian
trắng đơn. Nếu bạn cần một số nhỏ không gian trắng trong text của bạn, bạn có thể sử dụng &nbsp; nhiều
lần sử dụng chỉ ra nhiều dòng không gian trắng. Thực hành này là chấp nhận được nếu bạn đơn giản cần
sửa vị trí của một phần tử một chút. Tuy nhiên, nếu bạn thấy trang web của bạn chứa nhiều kí tự đặc
biệt &nbsp; trong một dòng, bạn nên sử dụng phương pháp khác, như cấu hình padding hay margin với CSS.
Bảng sau cung cấp mô tả của các kí tự đặc biệt và code tương ứng của chúng:

Bảng kí tự đặc biệt

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *