JSON là gì?

Lưu giữ dữ liệu object trong JSON

Cấu trúc chung của các Javascript objects nhanh chóng được xem như một phương tiện hữu dụng
cho lưu giư và tổ chức dữ liệu. Douglas Crockford, một trong những công trình sư tiên phong
của Javascript hỗ trợ cho một cấu trúc dữ liệu tương tự gọi là JavaScript Object Notation
hay JSON cái có thể được sử dụng cho lưu giữ dữ liệu có cấu trúc dưới dạng dựa trên text. Các
files JSON thường được sử dụng trong các ứng dụng web cái cần chuyền tải dữ liệu giữa máy chủ
và máy khách.
JSON không phải là phần của Javascript, mặc dù nó sử dụng một cú pháp tương tự, nó cũng không được
sử dụng duy nhất bởi Javascript. Một JSON file có thể được parse và biên dịch bởi các ngôn ngữ lập
trình như PHP và Python. JSON là một ví dụ về một hình thức liên trao đổi dữ liệu, cái là một text format
cái hầu hết các hệ thống đồng ý như một tiêu chuẩn chung cho trao đổi thông tin. Ngôn ngữ khác như
vậy là XML. Trên thực tế, Crockford ủng hộ cho JSON như một hình thức liên trao đổi dữ liệu thay
thế cho XML.
Chú ý: dữ liệu JSON thường được lưu giữ trong các text files với tên mở rộng .json.
Cái sau là một ví dụ về dữ liệu nhân viên lưu trong hình thức JSON. Dữ liệu này có thể được lưu giữ trong
text file JSON của bản thân nó, gửi từ máy chủ đến máy khách qua dòng dữ liệu, hay lưu giữ như một text
string trong một biến Javascript.

{
“name” : “Keisha Adams”,
“age” : 27,
“address” : {
“street” : “41 Maple Avenue”,
“city” : “Ithaca”,
“state” : “New York”,
“postal code” : “14850”
},
“phone” : [
{
“type” : “work”,
“number” : “607-555-7812”
},
{
“type” : “mobile”,
“number” : “607-555-0048”
}
],
“spouse” : null
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *