Javascript object là gì? Tất cả về Javascript object

Javascript object là gì?

Trước khi bạn có thể sử dụng phần tử script để tạo một chương trình Javascript, bạn cần biết một
số thuật ngữ cơ bản cái được sử dụng phổ biến trong lập trình Javascript nói riêng và các ngôn
ngữ lập trình khác nói chung. Ngoài là ngôn ngữ scripting được dịch, Javascript được xem là ngôn
ngữ lập trình dựa trên đối tượng (object-based programming language). Một object (đối tượng)
là code lập trình và dữ liệu cái có thể được đối xử như một đơn vị hay bộ phận cấu thành riêng
rẽ. Ví dụ, bạn có thể tạo một object carLoan cái tính toán số lần thanh toán được yêu cầu để trả
nợ mua xe. Object carLoan cũng có thể lưu giữ thông tin như lượng tiền nợ ban đầu và lãi suất.
Các phát biểu riêng rẽ được sử dụng trong một chương trình máy tính thường được nhóm vói nhau
thành đơn vị luận lí được gọi là procedures (thủ tục), cái thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ,
một thủ tục có thể chứa một nhóm các phát biểu cái tính toán thuế doanh thu dựa trên tổng doanh
thu. Các thủ tục liên quan đến một object được gọi là phương thức (methods). Một đặc tính
(property) là một đoạn dữ liệu, như một màu hay một tên, cái liên quan đến một object. Trong ví
dụ object carLoan, code lập trình cái tính toán số lần thanh toán được yêu cầu để trả nợ là một
method. Lượng nợ ban đầu và lãi suất là các properties của object carLoan.
Để kết hợp một object và một phương thức liên quan trong Javascript code, gõ tên object, được
theo sau bởi dấu chấm ., được theo sau bởi tên phương thức. Ví dụ, code sau kết hợp object carLoan
và một phương thức tên calcPayments(), cái tính toán số lần thanh toán được yều cầu để trả nợ:

carLoan.calcPayments();

Cho nhiều phương thức, bạn cũng cần cung cấp nhiều hơn một vài thông tin cụ thể, được gọi là
đối số (arguments), giữa dấu (). Một vài phương thức yêu cầu nhiều đối số, trong khi cái khác
thì không. Cung cấp một hay nhiều hơn một đối số cho một phương thức được gọi là truyền đối số.
Ví dụ, phương thức calcPayments() có thể yêu cầu một đối số cái chỉ ra số tháng cho đến khi nợ
được trả hết. Trong trường hợp đó, phát biểu Javascript sẽ trông như thế này:

carLoan.calcPayments(60);

Bạn sử dụng các properties của một object rất giống cách bạn sử dụng một phương thức, bằng cách
gắn tên đặc tính vào object với dấu chấm. Tuy nhiên, một tên đặc tính không được đi theo bởi dấu ().
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa phương thúc và đặc tính là rằng một đặc tính không thực
sự làm gì, bạn chỉ sử dụng các đặc tính để lưu giữ dữ liệu. Bạn gán một giá trị vào một đặc tính,
sử dụng một dấu =, như trong ví dụ sau:

carLoan.interest=.0349;

Khái niệm lập trình: objects, properties và methods

Objects là một trong những khối xây dựng cơ bản của Javascript, cũng như nhiều ngôn ngữ lập trình
khác. Bạn có thể nghĩ về một object như bất cứ thứ gì bạn muốn làm việc với trong chương trình
của bạn. Một vài objects như Document object là một phần của document theo định nghĩa. Bạn cũng
có thể tạo các objects khác cái là cần thiết cho chương trình bạn muốn tạo. Mọi objects đều
có phương thức, cái là hành động cái có thể được thực hiện trên nó. Mọi objects đều có các đặc
tính, mỗi đặc tính là một đoạn thông tin khác nhau về object. Hiểu mối quan hệ giữa objects,
properties và methods là một phần quan trọng của việc xây dựng cơ sở vững chắc trong Javascript.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *