Javascript – ngôn ngữ scripting phía máy khách

Javascript và scripting phía máy khách

HTML ban đầu không có ý định là để kiểm soát diện mạo của các trang web trong trình duyệt web.
Khi HTML đầu tiên được phát triển, các trang web là tĩnh – đó là, chúng không thể thay đổi sau
khi trình duyệt duyệt chúng. Tuy nhiên, sau khi web phát triển vượt qua cộng đồng khoa học và
học viện nhỏ, con người bắt đầu nhận ra rằng tính tương tác và thiết kế hình ảnh tốt hơn sẽ làm
web hữu dụng hơn. Khi các ứng dụng thương mại của web phát triển, nhu cầu cho các website thu hút
hình ảnh và tương tác hơn cũng tăng lên.
HTML có thể được sử dụng để sản xuất các tài liệu tĩnh. Bạn có thể về một trang web tĩnh được
viết bằng HTML đại khái tương tự như một quyển sách in, bạn có thể đọc nó hay chuyển động quanh
nó, nhưng nội dung là cố định.
Cái Javascript cung cấp HTML cần là scripting phía máy khách (client-side scripting) trong đó
ngôn ngữ scripting chạy trên trình duyệt địa phương (trên tầng máy khách) thay vì trên máy chủ
web (trên tầng xử lí). Theo cách này, các trang web có thể phản ứng động với hoạt động người
dùng mà không đặt thêm căng thẳng lên hoạt động của máy chủ.
Vì lí do an ninh, ngôn ngữ lập trình Javascript không thể được sử dụng bên ngoài môi trường cụ
thể. Môi trường phổ biến nhất nơi Javascript được chạy là một trình duyệt web. Ví dụ, để ngăn
chặn một script độc hại khỏi ăn cắp thông tin, như địa chỉ email hay thông tin thẻ tín dụng của
bạn bạn sử dụng cho một giao dịch online hoặc khỏi gây ra hư hại bằng cách thay đổi hay xóa các
files, Javascript chỉ cho phép thao tác xử lí các files được lựa chọn liên quan đến trình duyệt,
và sau đó có hạn chế nghiêm ngặt. Một hạn chế hữu dụng khác là thực tế rằng Javascript không thể
chạy các lệnh hệ thống hay thực thi chương trình trên một máy khách. Khả năng đọc và ghi cookie
và một vài dạng lưu giữ trình duyệt khác là dạng truy cập tới máy khách duy nhất Javascript có
quyền. Tuy nhiên, các trình duyệt web quản lí nghiêm ngặt nơi lưu giữ của chúng và không cho phép
truy cập tới thông tin được lưu giữ từ bên ngoài tên miền cái tạo ra Javascript.
Là ngôn ngữ scripting phía máy khách, Javascript không thể tương tác trực tiếp với máy chủ web
cái hoạt động ở tầng xử lí. Mặc dù, người ta có thể sử dụng một vài mẹo (như forms và chuỗi truy
vấn) để cho phép Javascript tương tác trực tiếp với máy chủ web, nếu bạn muốn kiểm soát đúng về
cái gì diễn ra trên máy chủ, bạn cần sử dụng ngôn ngữ scripting phía máy chủ (server-side scripting
languages).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *