Index.php thành phần tối thiểu mẫu WordPress

Index.php thành phần tối thiểu mẫu WordPress

Hãy bắt đầu với thành phần cơ sở của một WordPress theme. Nó phải chứa 2 files:
+ style.css
+ index.php
Một theme được tạo ra phải có ít nhất 2 files này, ngoài các files khác mà nhà phát triển lựa chọn để bao
gồm vào. Index file là cái cuối cùng cho bất cứ thứ gì được hiển thị trong theme.

File index.php

WordPress sử dụng file index.php như là file mặc định để kết xuất một website. Nếu không có các file khác trong
theme, WordPress sẽ sử dụng file này cho mọi thứ, và nếu không có file cho nội dung được yêu cầu, WordPress sẽ quay
trở lại index.php.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *