ID & Class selector trong CSS

Id & Class là gì?

Class và id là thuộc tính HTML đặc biệt cái có thể được sử dụng trên bất cư phần tử HTML nào
+ Class được sử dụng trên một hay nhiều hơn một các phần tử, nhận dạng một tập hợp các phần tử
có cùng class.
Ví dụ:

<div class=”mobile”>

+ Id: được sử dụng chính xác cho một phần tử duy nhất trên trang, nhận dạng một phần tử duy
nhất.
Ví dụ:

<div id=”container”>

Có thể áp dụng nhiều class cho một phần tử bằng cách chia tách bởi khoảng trắng. Ví dụ:

<span class=”hw new”>HW1</span>

Id & Class selector

Có ba dạng CSS selectors cơ bản: element selector, id selector và class selector
Một id selector sử dụng giá trị thuộc tính id của một phần tử HTML để chọn một phần tử đơn.
Để tạo một id selector, bạn bắt đầu quy tắc style với kí hiệu # được theo sau bởi giá trị thuộc
tính id.
Ví dụ, để style phần tử div id=”container”, sử dụng #container như selector. Quy tắc style sau
áp dụng một solid 2-pixel border vào chỉ phần tử div id=”container”:

#container{
border:solid 2px;
}

Sử dụng một class selector để chọn các phần tử cái có cùng một thuộc tính class nhất định. Để tạo
một class selector bạn bắt đầu quy tắc style với một dấu chấm . được theo sau bởi giá trị
thuộc tính class.
Ví dụ, để style class=”mobile”, sử dụng .mobile như selector.
Quy tắc style sau thiết lập font size thành 10 points cho tất cả phần tử cái sử dụng mobile
như giá trị thuộc tính class của chúng:

.mobile{
font-size:10pt;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *