Hiểu về phạm vi biến trong hàm PHP

Hiểu về phạm vi biến PHP

Bạn có thể tạo và sử dụng các biến trong nội tại hàm, cũng như bạn có thể làm như vậy ở
ngoài hàm. Ví dụ, hàm sau tạo ra 2 biến chuỗi kí tự, $hello và $world, sau đó kết hợp các
giá trị chúng với nhau và trả về kết quả:

function helloWithVariables(){
$hello = “Hello, “;
$world = “World!”;
return $hello.$world;
}
echo helloWithVariables(); //Displays “Hello, World!”

Tuy nhiên, một điều quan trọng nên nhớ là bất cứ biến nào được tạo trong nội tại hàm thì không
thể truy cập từ ngoài hàm. Như vậy trong ví dụ trước, các biến $hello và $world được định nghĩa
trong nội tại hàm thì không có sẵn cho code gọi ngoài hàm. Ví dụ tiếp theo chứng minh điều này.

function helloWithVariables(){
$hello = “Hello, “;
$world = “World!”;
return $hello.$world;
}
echo helloWithVariables(); //Displays “Hello, World!”;
echo “The value of \$hello is:”$hello “<br/>”;
echo “The value of \$world is:”$world “<br/>”;
Kết quả là:
Hello, World!
The value of $hello is:
The value of $world is:

Chú ý là code gọi cố gắng hiển thị các giá trị của $hello và $world, nhưng không có gì hiển thị. Đó
là vì các biến $hello và $world được tạo trong nội tại hàm không tồn tại ở ngoài hàm. Phạm vi của các
biến $hello và $world được nói là giới hạn trong hàm cái tạo ra chúng và chúng được gọi là biến cục
bộ (local variables).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *