Hiểu về các Switches

Hiểu về các Switches

Trong học phần trước, tôi đã giải thích rằng một hub là một thiết bị tầng 1 cái đơn
giản lặp lại tất cả dữ liệu mạng đi đến tới tất cả các cổng đầu ra của nó. Nói cách khác,
nếu một hub có 8 cổng, bất cứ dữ liệu đầu vào nào cái đi đến trên cổng 1 sẽ được khuyếch
đại và lặp lại trên các cổng từ 2 đến 8. Một hub là thiết bị không thông minh – hub không
biết hay quan tâm đích đến có ý định là gì của dữ liệu đi đến. Nó đơn giản gửi dữ liệu tới
tất cả các cổng của nó, hy vọng rằng máy nhận có ý định ở trên một các cổng đó ( Thực sự
là sử dụng từ hy vọng ở đây là dẫn dắt sai, vì như tôi đã nói, hub không chỉ không biết máy
nhận theo ý định là ai mà còn không quan tâm. Hub không có năng lực hy vọng).
Ảnh dưới thể hiện một mạng đơn giản với 4 máy tính kết nối qua một hub. Trong ví dụ này, computer
1 gửi dữ liệu tới computer 4. Như ảnh thể hiện, hub không biết rằng máy nhận theo ý định là
computer 4, nên nó gửi dữ liệu không chỉ cho computer 4, mà còn cả computer 2 và 3.

hubs

Để hiểu tại sao hub tồn tại, hay ít nhất đã tồn tại trong quá khứ, chúng ta cần một chút bài học
lịch sử. Ethernet được tạo ra cuối những năm 1970s và đầu tiên trở thành thương mại có sẵn vào năm
1980. Từ lúc đầu, Ethernet sử dụng cái gọi là media chia sẻ để kết nối các thiết bị trong một mạng.
Ý tưởng cơ bản của Ethernet là rằng dữ liệu được gửi trên các cáp mạng dưới dạng các packets (gói), cái
đi theo một cấu trúc được định nghĩa tốt.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *