Hiểu về các Switches (phần 8)

Chức năng tạo lũ của switch

Khi một switch nhận một gói dữ liệu cái có ý định cho một địa chỉ MAC cái không ở
trong bảng địa chỉ MAC bên trong của switch, switch không có cách nào để biết cổng
gì để chuyển tiếp gói dữ liệu đến. Trong trường hợp đó, switch không có tuỳ chọn ngoài
chuyển sang có hành động như một hub. Switch đơn giản chuyển tiếp gói dữ liệu trên tất
cả các cổng có sẵn hơn là cái gói dữ liệu đi đến, tất nhiên. Cái này được gọi là flooding
(tạo lũ), cái là chức năng thứ ba của switch (hai cái đầu tiên là biết (learning) và
chuyển tiếp (forwarding)).
Gói dữ liệu sẽ được chuyển tiếp tới các cổng cho chúng switch đã biết một địa chỉ MAC. Cái
này là cần thiết vì một cổng đơn có thể là đường dẫn tới nhiều hơn một địa chỉ MAC, như là
trường hợp khi cổng kết nối với switch khác.
Flooding tương tự như broadcasting, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Một broadcast packet
là một gói dữ liệu cái có ý định cho mọi máy nhận trên mạng. Vì vậy, một switch phải chuyển
tiếp các broadcast packets tới mọi cổng. Tương phản lại, flooding dẫn đến kết quả khi gói dữ
liệu có đích đến đơn, nhưng switch không biết làm cách nào đi đến nó. Vì vậy, switch gửi gói
dữ liệu tới mọi cổng trong hy vọng rằng một trong số chúng sẽ dẫn đến đích.
Hy vọng là, flooding không xảy ra thường xuyên. Có cơ hội rất tốt rằng thiết bị đích sẽ nhận
gói dữ liệu và gửi trả lời quay trở lại máy gửi. Trong trường hợp đó, switch ghi lại địa chỉ MAC
của máy nhận trong bảng của nó. Sau đó, lần tiếp theo, một gói dữ liệu có ý định cho đích đó, switch
sẽ có thể chuyển tiếp nó tới cổng đúng hơn là flood mạng một lần nữa.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *