Hiểu về các Switches (phần 7)

Chức năng chuyển tiếp của switch (tiếp tục)

Nó là quan trọng để hiểu rằng switch không điều chỉnh gói dữ liệu theo bất cứ cách nào
trước khi gửi nó. Cái được gửi ra tới cổng đích chính xác là bản nhái của cái được nhận
trên cổng đi đến. Khi thiết bị đích đến nhận gói dữ liệu, thiết bị không biết rằng gói dữ
liệu đã được truyền qua switch. Nói cách khác, không thông tin theo dấu nào được thêm vào
gói dữ liệu bởi switch.
Nó cũng là quan trọng để biết rằng, ít nhất tại tầng hoạt động này của switch, switch không
biết hay không quan tâm cho các nội dung của Ethernet frame’s payload. Đặc biệt là, switch
không quan tâm tới khả năng rằng payload có thể là một IP packet, cái đến lượt nó chứa một địa
chỉ IP. Switch không dựa trên hay thậm chí không biết về địa chỉ IP. Chuyến mạch là chức năng
tầng 2, và tầng 2 quan tâm đến địa chỉ MAC. Địa chỉ IP là quan tâm của tầng 3 và, vì vậy, bị ẩn
khỏi switch.
Sau đây là nơi tôi phải nói với bạn rằng tôi đã nói dối. Nó không chính xác đúng rằng switch không
quan tâm đến địa chỉ IP. Nhiều switch tiên tiến có các đặc tính tầng 3 cái nhìn vào địa chỉ IP.
Nhưng khi chúng làm, chúng có hành động giống các routers hơn là các switches. Các routers làm việc
tại tầng 3, và vì vậy làm việc với địa chỉ IP. Tôi có nhiều hơn để nói về cái đó sau này trong học
phần “Understanding Routers”.
Nên, để nhớ lại, khi một switch nhận một gói dữ liệu trên một trong những cổng cuả nó, switch tìm kiếm
trong Ethernet frame để quyết định xem địa chỉ MAC đích đến. Switch sau đó tìm kiếm địa chỉ đó trong bảng
địa chỉ MAC của nó, quyết định cổng nào liên quan đến địa chỉ đích đến, và chuyển tiếp gói dữ liệu lên tới
cổng đó.
Câu hỏi đặt ra: cái gì xảy ra nếu switch không nhận ra địa chỉ MAC đích đến trong CSDL chuyển tiếp? Câu trả
lời tìm thấy trong học phần tiếp theo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *