Hiểu về các Switches (phần 6)

Chức năng chuyển tiếp của switch

Bây giờ rằng bạn đã biết về bảng địa chỉ MAC, bạn sẽ có ý tưởng tốt về một switch biết
như thế nào các cổng nào để chuyển tiếp các gói dữ liệu đi đến: switch đơn giản tìm kiếm
địa chỉ MAC đích đến trong bảng và gửi gói dữ liệu ra qua cổng tương ứng.
Ví dụ, nếu switch nhận một gói dữ liệu trên cổng 1 có ý định cho địa chỉ MAC CD-34-E4-B3-2C-76
, switch tìm kiếm địa chỉ MAC đó trong bảng, thấy rằng địa chỉ MAC có thể đến được trên cổng 7,
và chuyển tiếp gói dữ liệu ra tới cổng 7. Quá trình này gọi là forwarding (chuyển tiếp)
là chức năng cơ bản thứ hai của một switch.
Các switches có bộ nhớ đệm liên quan tới mỗi cổng cái cho phép switch lưu giữ một gói dữ liệu
hoàn chỉnh trước khi chuyển tiếp nó tới cổng đích. Cái này cho phép switch giữ trên packet một
chút nếu cần thiết trước khi chuyển tiếp nó.
Ví dụ, cổng đích có thể bận gửi ra một gói dữ liệu nhận từ một cổng khác. Hay cổng đích có thể
bận nhận một gói dữ liệu. Trong cả hai trường hợp, khi cổng được tự do, switch có thể truyền
gói dữ liệu tới đích của nó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *