Hiểu về các Switches (phần 5)

Chức năng biết của switch

Cho một switch làm công việc của nó, nó cần biết các thiết bị gì đang kết nối với mỗi
cổng của nó. Cụ thể hơn, switch cần biết các địa chỉ MAC gì là đi đến được qua mỗi cổng
của nó. Nó làm cái này theo một cách thức đơn giản: nó đơn giản có chức năng biết. Bất cứ
khi nào một gói dữ liệu được nhận trên bất cứ cổng nào của switch, switch thẩm định địa
chỉ MAC gửi trong gói dữ liệu. Switch cho rằng đúng đắn rằng nếu nó đã nhận một
gói dữ liệu từ một địa chỉ MAC đã cho trên một cổng đã cho, switch có thể đi đến địa chỉ
MAC đó thông qua cổng đó. Ví dụ, nếu một switch nhận một gói dữ liệu từ computer C trên
cổng 3, switch đã biết rằng computer C là đi đến được trên cổng 3. Switch thêm thông tin
này vào bảng địa chỉ MAC. Bảng này đôi khi được nhắc đến như là một forwarding
database, vì nó giữ theo dấu cổng nào các gói dữ liệu có ý định cho một đích đến đã cho nên
được chuyển tiếp tới. Bảng địa chỉ MAC đơn giản giữ một hồ sơ các địa chỉ MAC nào có thể đi
đến được trên mỗi cổng của switch. Giả sử địa chỉ MAC cho computer C là 21-76-3D-7A-F6-1E.
Nếu switch nhận một gói dữ liệu từ cổng 3 với địa chỉ MAC đó, nó sẽ thêm entry sau vào bảng
địa chỉ MAC:

bảng switch

Theo cách này, switch đã biết computer C là đi đến được qua cổng 3.
Sau một thời gian ngắn, switch sẽ có khả năng nhận các gói dữ liệu từ tất cả các cổng của nó và sẽ
liên quan địa chỉ MAC máy gửi với mỗi cổng:

bảng switch 2
Nó là quan trọng để giữ trong đầu rằng một cổng switch có thể thực sự kết nối với nhiều hơn một thiết
bị. Ví dụ, giả sử cổng 5 không kết nối với một máy tính nhưng tới switch khác, cái đến lượt nó có 3 máy
khác kết nối tới nó. Trong trường hợp đó, switch đầu tiên có thể nhận các gói dữ liệu từ 3 máy tính khác
nhau trên cổng 5. Thế thì, switch ghi lại mỗi địa chỉ MAC khác biệt trong bảng địa chỉ MAC của nó, cái
gì đó giống cái này:

 

bảng switch 3
Quá trình xây dựng bảng địa chỉ MAC được gọi là chức năng biết (learning) và là một trong ba chức năng cơ
bản của một switch. Hai chức năng kia là forwarding (chuyển tiếp)flooding (tạo lũ) như được mô tả trong
học phần tiếp theo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *