Hiểu về các Switches (phần 4)

Hiểu về các Switches (tiếp tục)

Các switches là một cứu cánh!
Một switch về cơ bản là một hub thông minh cái có khả năng nhìn vào nội dung của
các gói dữ liệu nó xử lí và ra quyết định thông minh về sẽ làm gì với chúng. Một
hub là một thiết bị tầng 1, cái có nghĩa rằng nó không thể làm gì ngoài nhận và
khuyếch đại các tín hiệu điện tử. Tương phản lại, switches là các thiết bị tầng 2,
cái có nghĩa chúng có thể thực sự thẩm tra các gói dữ liệu tầng 2 và hành động thông
minh dựa trên nội dung của mỗi gói dữ liệu.
Một switch thẩm định địa chỉ MAC đích đến của mỗi gói dữ liệu nó nhận và chuyển tiếp
gói dữ liệu chỉ đến cổng cái dẫn đến đích đến theo ý định của gói dữ liệu. Vì vậy, các
gói dữ liệu không được lặp lại trên các cổng cái không chứa đích đến của gói dữ liệu.
Ảnh dưới thể hiện cùng một mạng đơn giản cái đã được thể hiện ở học phần trước, nhưng
lần này với một switch thay vì một hub. Như bạn có thể thấy, switch đủ thông minh để biết
rằng dữ liệu được gửi bởi computer 1 có ý định cho computer 4. Nên nó chỉ gửi dữ liệu tới
computer 4; switch để computer 2 và computer 3 tự do để chúng có thể tập trung vào việc khác.

 

switch
Để hoàn thành chuyển tiếp thông minh, một switch phải biết các thiết bị nào kết nối với
mỗi cổng của nó. Trong học phần tiếp theo, bạn sẽ thấy một switch biết như thế nào về các thiết
bị gì kết nối với mỗi cổng của nó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *