Hiểu về các Switches (phần 3)

Hiểu về các Switches (tiếp tục)

Vậy, đó là một nhớ lại về hoạt động cơ bản của hệ thống mạng Ethernet. Vì nó là một
hệ thống cực tốt khi nó được tạo ra, nó nhanh chóng thay thế hai công nghệ mạng thống
trị cái đã là phổ biến ARCNET và token ring. Nhưng không may mắn là, Ethernet có một
vài vấn đề nghiêm trọng dưới bề mặt cái chứng tỏ là một vấn đề cho các mạng lớn hơn.
+ Tần suất của các đụng độ tăng lên theo cấp số mũ với số thiết bị được thêm vào mạng.
Khi bạn có quá nhiều thiết bị,các đụng độ xảy ra mọi lúc, và các thiết bị dùng nhiều thời
gian gửi lại các gói dữ liệu, đôi khi phải gửi lại chúng lặp lại cho đến khi một đụng độ
không xảy ra. Các kết quả này trên mạng trở nên chậm hơn nhiều khi nó trở nên lớn hơn.
+ Tần suất của các broadcast packets có thể nhanh chóng gia tăng khi nhiều thiết bị hơn
được thêm vào mạng, thêm nữa vào vấn đề hiệu suất và khả năng đụng độ.
+ An ning mạng khó được củng cố, vì mọi thiết bị trên mạng phải thẩm định mọi gói dữ liệu
cái đi theo đường của nó. Mặc dù các thiết bị được cho là bỏ qua các gói dữ liệu cái không
có ý định cho chúng, không có cách nào để đảm bảo rằng chúng làm như vậy.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *