Hiểu về các Switches (phần 2)

Hiểu về các Switches (tiếp tục)

Các phần tử then chốt của Ethernet ban đầu đã là (và vẫn là) như sau:
+ Tất cả các thiết bị trên mạng có thể truy cập tất cả dữ liệu được gửi qua mạng. Đó là
tại sao bản thân cáp mạng được xem là media chia sẻ.
+ Mọi thiết bị trên mạng có một cái nhận dạng duy nhất được gọi là địa chỉ MAC. Tôi đã khái
quát về địa chỉ MAC trong học phần trước. Như một nhắc nhở nhanh, địa chỉ MAC là dài 48 bit
và được viết như 6 octets chia tách bởi dấu -. Ví dụ, 21-76-3D-7A-F6-1E là một địa chỉ MAC
có hiệu lực.
+ Một gói dữ liệu bao gồm địa chỉ MAC của máy nhận theo ý định của gói dữ liệu, cũng như
địa chỉ MAC của máy gửi.
+ Mọi thiết bị trên mạng nhận mọi gói dữ liệu cái được gửi trên mạng và thẩm định địa chỉ
MAC đích đến để quyết định liệu gói dữ liệu có ý định cho nó. Nếu như vậy, thiết bị nói
“Của tôi” và lưu giữ gói dữ liệu để được xử lí bởi các giao thức khác cao hơn (đó là,
tại các mức cao hơn trong OSI Reference Model). Nếu địa chỉ MAC đích đến không khớp địa
chỉ của thiết bị, thiết bị nói “Hmph!” và đơn giản bỏ qua gói thiết bị.
Tất cả các thiết bị trên mạng làm thẩm định này, chỉ giữ các gói dữ liệu cái thuộc về chúng
và bỏ qua tất cả cái khác.
+ Nếu địa chỉ MAC đích đến là tất cả địa chỉ (trình bày như FF-FF-FF-FF-FF-FF), gói dữ liệu
được gọi là một broadcast packet. Khi một broadcast packet được gửi, mọi thiết bị trên mạng
nhìn vào địa chỉ MAC đích đến, thấy rằng gói dữ liệu là một broadcast packet và nói “Của
tôi”. Các broadcast packets được nhận bởi mọi thiết bị trên mạng.
+ Mỗi trong hai thiết bị, vào một lúc cố gắng gửi một gói dữ liệu chính xác đồng thời. Khi
cái đó xảy ra, cả hai gói dữ liệu bị loại bỏ. Kết quả được gọi là một đụng độ (collision).
Khi các đụng độ xảy ra, cả hai máy gửi chờ trong một lượng thời gian phát sinh tuỳ ý ngắn
và sau đó thử gửi lại. Đụng độ có thể không xảy ra một lần nữa. Nhưng nếu nó xảy ra, các máy
gửi chờ và thử gửi một lần nữa sau này.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *