Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 9)

5. Test chương trình

Một chương trình cái được giải phóng khỏi lỗi cú pháp không nhất thiết được giải phóng khỏi lỗi
logic.Một lỗi logic được dẫn đến khi bạn sử dụng một phát biểu sửa lỗi cú pháp nhưng sử dụng một
cái sai cho bối cảnh hiện tại. Ví dụ, câu tiếng Anh the dog chases the cat, mặc dù hoàn hảo về cú
pháp, nhưng không đúng về logic nêu con chó đuổi theo một quả bóng hay con mèo là kẻ xâm lược.
Một khi chương trình được giải phóng khỏi lỗi cú pháp, lập trình viên có thể test nó – đó là thực thi
nó với một vài mẫu dữ liệu để xem liệu kết quả có đúng về mặt logic. Nhớ lại chương trình nhân đôi số:

input myNumber
myAnswer = myNumber * 2
output myAnswer

Nếu bạn thực thi chương trình, cung cấp giá trị 2 như đầu vào cho chương trình và câu trả ời là 4 đươc hiển
thị, bạn đã thực thi chạy test thành công của chương trình.
Tuy nhiên, nếu câu trả lời là 40 được hiển thị, có thể chương trình chứa một lỗi logic. Có thể dòng code thứ
hai bị gõ sai với một số 0 thêm vào, để rằng chương trình đọc:

input myNumber
myAnswer = myNumber * 20
output myAnswer

Đặt 20 thay vì 2 trong phát biểu nhân đôi gây ra một lỗi logic. Nhận thấy rằng không có lỗi cú pháp với chương
trình thứ hai này – nó là hợp lí khi nhân đôi một số vói 20 thay vì 2 – nhưng nếu lập trình viên chỉ có ý định nhân
đôi myNumber, lỗi logic xảy ra.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *