Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 7)

4. Sử dụng phần mềm để dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

Mặc dù có nhiều ngôn ngữ lập trình, mỗi máy tính chỉ hiểu một ngôn ngữ duy nhất – ngôn ngữ máy
của nó, cái chứa 1s và 0s. Máy tính hiểu ngôn ngữ máy vì chúng được hình thành bởi hàng nghìn chuyển
đổi điện tử nhỏ, mỗi cái chúng có thể được thiết lập hoặc bật hoặc tắt, cái được trình bày bởi số 1
và số 0 tương ứng.
Ngôn ngữ lập trình như Java hay Visual Basic chương trình dịch là có sẵn cho lập trình viên
vì ai đó đã viết chương trình dịch (trình dịch) (compiler hay interpreter), cái chuyển đổi ngôn ngữ lập
trình cấp cao như tiếng Anh của lập trình viên thành ngôn ngữ máy cấp thấp cái máy tính hiểu. Khi bạn
học cú pháp của ngôn ngữ lập trình. các lệnh làm việc trên bất cứ máy nào trên đó chương trình dịch
ngôn ngữ lập trình đã đươc cài đặt. Tuy nhiên, lệnh của bạn sau đó được dịch thành ngôn ngữ máy, cái là
khác nhau theo sản xuất và mấu máy tính.
Nếu bạn viết một phát biểu lập trình không đúng (ví dụ, đánh vần sai một từ, sử dụng một từ không tồn
tại trong ngôn ngữ lập trình hay sử dụng ngữ pháp sai), chương trình dịch sẽ không biết tiến lên như thế
nào và phát hành một thông báo lỗi nhận dạng một lỗi cú pháp (syntax error). Mặc dù gây lỗi là không mong
muốn, lỗi cú pháp không không phải quan tâm lớn nhất của một lập trình viên, vì trình dịch bắt mọi lỗi cú
pháp và hiển thị một thông báo cái thông báo cho bạn vấn đề . Máy tính sẽ không thực thi một chương trình
cái chứa dù chỉ một lỗi cú pháp.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *