Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 4)

1. Hiểu vấn đề (tiếp tục)

Hiểu vấn đề có thể khó hơn nhiều nếu bạn đang viết một ứng dụng cái bạn hi vọng tiếp cận cho thiết
bị mobile. Các nhà phát triển kinh doanh thường tiếp cận theo người dùng với một nhu cầu, nhưng nhà
phát triển thành công của ứng dụng mobile thường cố gắng nhận dạng nhu cầu cái người dùng không nhận
thức được. Ví dụ, không ai biết họ muốn chơi Angry Bird hay để lại tin nhắn trên Facebook trước khi
những ứng dụng đó được phát triển. Các nhà phát triển mobile cũng phải xem xét một phạm vi rộng hơn
kĩ năng người dùng hơn là lập trình viên người phát triển các ứng dụng cái được sử dụng bên trong
một công ty. Các nhà phát triển ứng dụng phải đảm bảo chương trình của họ làm việc với một
phạm vi kích cỡ màn hình và chỉ tiêu kĩ thuật phần cứng vì cạnh tranh phần mềm là sâu rộng và phần
cứng thay đổi nhanh chóng.
Hiểu vấn đề đầy đủ có thể là một trong những khía cạnh khó nhất của lập trình. Trên bất cứ công
việc nào, mô tả cái người dùng cần có thể mơ hồ – tồi nhất là người dùng có thể không thực sự biết
cái họ muốn và người dùng người nghĩ họ biết luôn thay đổi ý nghĩ của họ sau khi thấy mẫu
đầu ra. Một lập trình viên tốt thường một phần tư vấn một phần phát hiện vấn đề.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *