Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 3)

1. Hiểu vấn đề (tiếp tục)

Ví dụ, bạn sẽ có thể không biết các câu trả lời tới các câu hỏi sau về loại nhân viên nào nên được
bao gồm:
+ Liệu giám đốc có cần một danh sách nhân viên toàn thời gian hay một danh sách nhân viên toàn thời
gian và bán thời gian cùng với nhau?
+ Liệu anh ta có muốn bao gồm nhân viên những người đã làm việc cho công ty trên cơ sở hợp đồng
theo tháng trong 5 năm qua hay chỉ nhân viên dài hạn?
+ Liệu nhân viên được liệt kê cần đã làm việc cho công ty trong 5 năm vào thời điểm hiện tại hay tại
ngày của bữa tiệc hay ngày khác?
+ Thế còn về nhân viên đã làm việc 3 năm có 2 năm vắng mặt và quay trở lại trong 3 năm?
Lập trình viên không thể quyết định những cái này, người dùng (trong trường hợp này là giám
đốc phòng nhân lực) phải xử lí những vấn đề này.
Nhiều quyết định hơn vẫn có thể được yêu cầu. Ví dụ:
+ Dữ liệu nào nên được bao gồm cho mỗi nhân viên được liệt kê? Danh sách có nên chứa first và last
name? Số an ninh xã hội? số điện thoại? địa chỉ?
+ Danh sách có trật tự anphabe hay theo trật tự số ID nhân viên? theo trật tự số năm phục vụ? Hay
một vài trật tự khác?
+ Các nhân viên có nên được nhóm theo các tiêu chuẩn như số phòng ban hay số năm phục vụ.
Một vài doạn tài liệu thường được cung cấp để giúp lập trình viên hiểu vấn đề. Tài liệu chứa tất cả
các giấy tờ hỗ trợ cho một chương trình, nó có thể bao gồm các vật như yêu cầu ban đầu cho chương
trình từ người dùng, mẫu đầu ra và mô tả các vật dữ liệu có sẵn cho đầu vào.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *