Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 12)

7. Duy trì một chương trình

Sau khi chương trình được đưa vào sản xuất, thực hiện thay đổi cần thiết được gọi là maintenance (duy trì).
Duy trì có thể được yêu cầu cho nhiều lí do. Ví dụ, vì tỉ lệ thuế mới được áp dụng, hình thức của file đầu vào
bị thay đổi hay người dùng cuối yêu cầu thông tin thêm không bao gồm trong tiêu chuẩn kĩ thuật đầu ra ban đầu.
Thường thì, công việc lập trình đầu tiên của bạn sẽ yêu cầu duy trì chương trình được viết trước đó. Khi bạn
duy trì chương trình người khác đã viết, bạn sẽ đánh giá nỗ lực lập trình viên ban đầu được đặt vào viết code
rõ ràng, sử dụng tên biến hợp lí, và có tài liệu hướng dẫn công việc của anh ta. Khi bạn thực hiện thay đổi
đối với các chương trình hiện tại, bạn lặp lại chu kì phát triển. Đó là, bạn phải hiểu sự thay đổi, sau đó lên
kế hoạch, code, dịch và test chúng trước khi đưa chúng vào sản xuất. Nếu thay đổi quan trọng của chương trình
được yêu cầu, chương trình ban đầu có thể cho dừng và chu kì phát triển chương trình có thể được bắt đầu cho
một chương trình mới.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *