Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 11)

6. Đưa chương trình vào sản xuất

Một khi chương trình được test và debug kĩ càng, nó đã sẵn sàng cho tổ chức sử dụng. Đưa chương
trình vào sản xuất có thể có nghĩa đơn giản chạy chương trình một lần, nếu nó được viết để thoả mãn
yêu cầu của một người dùng cho một danh sách đặc biệt. Tuy nhiên, quá trình có thể mất hàng
tháng nếu chương trình sẽ được chạy trên cơ sở định kì, hay nếu nó là một trong những hệ thống lớn
của các chương trình đang được phát triển. Có thể người nhập dữ liệu phải được đào tạo để chuẩn bị
đầu vào cho chương trình mới, người dùng phải được đào tạo để hiểu đầu ra hay dữ liệu hiện có trong
công ty phải được thay đổi thành dạng hoàn toàn mới để cung cấp cho chương trình này. Conversion, tập
hợp toàn bộ các hành động một tổ chức phải thực hiện để chuyển đổi sang sử dụng một chương trình mới
hay tập hợp các chương trình, có thể đôi khi mất hàng tháng hay năm để hoàn thành.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *