Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 10)

5. Test chương trình (tiếp tục)

Quá trình tìm và sửa lỗi chương trình được gọi là debugging. Bạn debug một chương trình bằng cách
test nó sử dụng nhiều tập dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn viết chương trình để nhân đôi số, thì nhập 2 và nhận
giá trị đầu ra là 4, cái đó không nhất thiết có nghĩa bạn có một chương trình đúng. Có thể bạn gõ chương
trình này với lỗi sau:

input myNumber
myAnswer = myNumber + 2
output myAnswer

Một đầu vào là 2 dẫn đến câu trả lời là 4; nhưng cái đó không có nghĩa rằng chương trình của bạn nhân đôi
số – nó thực sự chỉ + 2 vào kết quả. Nếu bạn test chương trình của bạn với dữ liệu thêm và nhận câu trả lời
sai – ví dụ, nếu bạn nhập 7 và nhận câu trả lời là 9 – bạn biết có vấn đề với code của bạn. Chọn dữ liệu
test là một chút nghệ thuật, và nó nên được thực hiện cẩn thận. Nếu phòng nhân lực muốn một danh sách các
tên nhân viên làm việc 5 năm, nó sẽ là lỗi để test chương trình với một mẫu file nhỏ của nhân viên dài hạn.
Nếu nhân viên mới hơn không phải là phần của dữ liệu đang được test, bạn thực sự không biết liệu chương trình
có loại họ ra khỏi danh sách 5 năm. Nhiều công ty không biết rằng phần mềm của họ có một vấn đề cho đến khi
một hoàn cảnh không bình thường xảy ra – ví dụ, lần đầu tiên nhân viên có nhiều hơn 9 người phụ thuộc, lần
đầu tiên, một khách hàng đặt hàng nhiều hơn 999 vật một lúc, hay khi internet chạy hết địa chỉ IP được phân
bổ, một vấn đề được biết đến như là cạn kiệt IPv4.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *