Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 9)

Cú pháp và cấu trúc (tiếp tục)

Các phát biểu (statements)
Chúng ta đã tính đến mọi kí tự trong chương trình Hello World của chúng ta ngoại trừ
dấu ; tại cuối. Toàn bộ dòng Console.WriteLine(“Hello, World!”); được gọi là một phát
biểu (statement). Một phát biểu là một bước hay lệnh đơn cho máy tính chạy. Hầu hết phát
biểu C# kết thúc với dấu ;.
Phát biểu cụ thể này hướng dẫn máy tính yêu cầu Console class chạy method WriteLine của
nó, cung cấp cho nó text “Hello, World!” như thông tin thêm. Phong cách phát biểu yêu cầu
một thứ để làm một thứ này là phổ biến, nhưng nó không phải loại duy nhất. Chúng ta sẽ
thấy những cái khác khi chúng ta tiến lên.
Các phát biểu không có tên, nên chúng ta không đặt nó vào một codemap.
Các phát biểu là khối xây cơ bản của các chương trình C#. Bạn hướng dẫn máy tính thực hiện
một chuỗi các phát biểu cái này sau cái khác. Hầu hết các chương trình có nhiều
phát biểu, cái được thực thi từ đỉnh xuống đáy và từ trái qua phải (mặc dù các lập trình viên
C# hiếm khi đặt hơn một phát biểu trên một dòng đơn).
Một thứ cái có thể làm ngạc nhiên các lập trình viên mới bạn cần cụ thể như thế nào khi cung
cấp các phát biểu máy tính để chạy. Hầu hết con người có thể được cung cấp các hướng dẫn mơ
hồ và đánh giá để lấp chỗ trống. Máy tính không có khả năng như vậy. Chúng làm chính xác những
gì chúng được bảo làm mà không có biến thể. Nếu nó làm cái gì đó không được mong đợi, nó không
phải là rằng máy tính mắc lỗi. Nó có nghĩa cái bạn nghĩ bạn ra lệnh và cái bạn thực sự ra lệnh
không giống nhau. Như một lập trình viên mới, nó là dễ để nghĩ “Máy tính không làm cái tôi bảo
nó”. Thay vào dó, cố gắng huấn luyện trí óc bạn để nghĩ ” Tại sao máy tính đã làm cái đó thay
vì cái tôi mong đợi?”. Bạn sẽ là một lập trình viên tốt hơn với mindset đó.
Khoảng trắng (whitespace)
C# bỏ qua khoảng trắng (khoảng, tabs và dòng mới) miễn là nó có thể thông báo nơi nào một thứ
kết thúc và cái tiếp theo bắt đầu. Chúng ta có thể viết dòng trên như thế này, và trình dịch
không quan tâm:

hello15

Nhưng cái nào dễ hơn cho bạn để đọc? Đây là một điểm then chốt về viết code: Bạn sẽ sử dụng nhiều
thời gian hơn đọc code hơn là viết nó. Ủng hộ và ra khỏi cách của bạn để làm code dễ dàng hơn để
đọc, bất kể trình dịch dung thứ cái gì.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *