Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 8)

Cú pháp và cấu trúc (tiếp tục)

Base Class Library

Code map của chúng ta còn xa mới hoàn chỉnh. System, Console và WriteLine chỉ là lát
cắt nhỏ của toàn bộ tập hợp code gọi là Base Class Library (BCL). Base Class Library chứa
nhiều namespaces, mỗi cái với nhiều classes, mỗi cái với nhiều thành viên. Code
map dưới đây định hình cái này ra nhiều hơn một chút:

hello13

Nó là lớn! Nếu chúng ta vẽ đầy đủ hình hoạ, nó sẽ rất dài.
Base Class Library cung cấp cho mọi chương trình C# với một tập các khối xây cơ bản. Chúng
ta sẽ không đề cập mọi phương thức hay class đơn trong Base Class Library, nhưng chúng
ta sẽ đề cập những phần cơ bản nhất qua các học phần (bắt đầu với Console).

Program và Main

Code chúng ta viết cũng thêm các phần tử code mới. Ngay cả chương trình Hello World đơn giản
của chúng ta thêm các phần tử code mới cái chúng ta có thể thể hiện trong một code map:

hello14

Trình dịch lấy code chúng ta viết, đặt nó bên trong một method gọi là Main, và sau đó đặt cái
đó bên trong một class gọi là Program, mặc dù chúng ta không thấy các tên đó trong code của chúng
ta. Cái này là một đơn giản hoá, trình dịch sử dụng một tên bạn không thể tham chiếu đến (<Main>$),
nhưng chúng ta sẽ sử dụng tên đơn giản hơn Main cho bây giờ.
Trong code map ở trên, biểu tượng cho Main cũng có một little black arrow để chỉ ra rằng main là
điểm vào (entry point) của chương trình. Entry point hay main method là code cái sẽ tự động chạy khi
máy tính chạy chương trình của bạn. Các methods khác sẽ không chạy trừ phi main method gọi chúng, như
chương trình Hello World của chúng ta làm với WriteLine.
Trong ngày đầu của C#, bạn phải viết ra code để định nghĩa cả Program và Main. Bạn hiếm khi cần làm như
vậy bây giờ, nhưng bạn có thể nếu bạn muốn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *