Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 7)

Cú pháp và cấu trúc (tiếp tục)

Namespaces
Tất cả các methods nằm trong các cái chứa như một class, nhưng thậm chí hầu hết các classes nằm
trong các cái chứa khác được gọi là các namespaces. Các namespaces hoàn toàn là công cụ tổ chức code,
nhưng chúng có giá trị khi làm việc với hàng trăm hàng nghìn classes. Class Console nằm trong
một namespace gọi là System. Nếu chúng ta thêm cái này vào code map của chúng ta, nó trông như thế
này:

hello12

Trong code, chúng ta có thể tham chiếu đến Console qua tên namespace của nó. Code sau là giống về mặt
chức năng code trước của chúng ta:

System.Console.WriteLine(“Hello, World!”);

Sử dụng đặc tính C# 10 và template dự án chúng ta đã chọn, chúng ta có thể nhảy qua System. Trong phiên
bản cũ hơn của C#, chúng ta có thể cần tính đến System. Một cách thức để tính đến nó được thể hiện ở trên.
Một cách thức thứ hai là với một dòng đặc biệt gọi là một mã lệnh using. Nếu chúng ta đi vào code C# cũ hơn
online hay nơi khác, bạn có thể nhận thấy hầu hết các files code C# cũ bắt đầu với một dòng cái trông như
thế này:

using System;

Các dòng này thông báo cho trình dịch “Nếu bạn đi qua một cái nhận dạng, nhìn vào namespace này cho nó”. Nó
cho phép bạn sử dụng một tên class mà không gắn tên namespace trước nó. Nhưng với C# 10, trình dịch sẽ tự động
tìm kiếm System và một nhúm các namespaces cực kì phổ biến khác mà bạn khồng cần gọi nó ra.
Cho ngắn hạn, chúng ta hầu như có thể bỏ qua các namespaces hoàn toàn. (Chúng ta sẽ đề cập chúng sâu hơn trong
các học phần sau). Nhưng namespaces là một phần tử quan trọng của cấu trúc code, nên mặc dù nó chưa sử dụng tới
trước khi chúng ta cần làm việc với nó trực tiếp, tôi vẫn sẽ gọi nó ra các thứ namespaces nào hoạt động khi chúng
ta gặp chúng. (Hầu hết chúng sẽ là System namespace).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *