Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 6)

Cú pháp và cấu trúc (tiếp tục)

Class và Methods
Bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã sử dụng một biểu tượng khác cho Console và WriteLine trong code
map ở trên. Các phần tử code được đặt tên đi đến trong nhiều sắc thái khác nhau. Cụ thể là, Console
là một class, trong khi WriteLine là một method. C# có các quy tắc cái quản chế cái gì có thể nằm bên
trong những cái khác. Ví dụ, một class có thể có các methods (phương thức) như các members (thành viên),
nhưng một method không thể có một class như một thành viên.
Chúng ta sẽ nói về cả các methods và classes dài hơn trong các học phần sau, nhưng hãy bắt đầu với một
vài định nghĩa cơ bản để đưa chúng ta bắt đầu.
Cho bây giờ, nghĩ về classes như các thực thể cái giải quyết một vấn đề đơn hay thực hiện một công việc
hay vai trò cụ thể. Nó giống như một con người trong một nhóm. Toàn bộ workload được giải qua nhiều người,
và mỗi người thực hiện công việc của họ và làm việc với những người khác để giành mục tiêu chung. Công việc
của class Console là tương tác với cửa sổ console. Nó làm cái đó tốt, nhưng đừng yêu cầu nó làm thứ khác – nó
chỉ biết làm cách nào làm việc với cửa sổ console.
Các classes cơ bản chứa hai thứ: (1) dữ liệu chúng cần để làm công việc của chúng (2) các nhiệm vụ chúng có thể
thực hiện. Các nhiệm vụ này đi đến dưới dạng các methods, và WriteLine là một ví dụ. Một method là một khối code
được đặt tên và có thể sử dụng lại cái bạn có thể yêu cầu để chạy. Nhiệm vụ của WriteLine là lấy text và hiển
thị nó lên console window trên dòng của bản thân nó.
Hành động yêu cầu một method để chạy được gọi là method invocation (khởi động method) hay một method call (gọi
method). Các gọi hay khởi động method này được thực hiện bằng cách sử dụng một tập các () sau tên method, cái là
tại sao một dòng code của chúng ta chứa WriteLine(…).
Một vài methods chứa dữ liệu để thực hiện nhiệm vụ của chúng. WriteLine làm việc theo cách đó. Nó cần biết text gì
để hiển thị. Dữ liệu này được cung cấp tới method bằng cách đặt nó bên trong (), như chúng ta đã thấy với
WriteLine(“Hello, World!”). Một vài methods không cần bất cứ thông tin thêm, trong khi những cái khác cần nhiều đoạn
thông tin. Chúng ta sẽ thấy các ví dụ về các cái đó sớm. Một vài methods cũng có thể trả về thông tin khi chúng
hoàn thành, cho phép dòng dữ liệu chảy tới và từ một lời gọi method. Chúng ta sẽ sớm thấy các ví dụ về cái đó sớm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *