Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 5)

Cú pháp và cấu trúc (tiếp tục)

Identifiers (những cái nhận dạng)
Hai thứ lớn khác trong code của chúng ta là Console và WriteLine. Những cái này chính thức
được biết đến như là identifier (những cái nhận dạng) hay thông thường hơn các tên (names).
Một identifier cho phép bạn tham chiếu đến một vài phần tử code đang tồn tại. Khi chúng ta xây
dựng các phần tử code của bản thân chúng ta, chúng ta cũng sẽ lấy tên cho chúng, nên chúng ta
có thể tham chiếu quay trở lại chúng. Console và WriteLine cả hai đều tham chiếu đến phần tử
code đang tồn tại.
Tổ chức có thứ bậc
Giữa Console và Writeline,có một dấu chấm. Cái này gọi là member access operator (toán tử truy
cập thành viên) hay dot operator. Các phần tử code như Console và WriteLine được tổ chức có thứ
bậc. Một vài phần tử code nằm bên trong các phần tử code khác. Chúng được nói là member (thành viên)
hay children (con) của cái chứa của chúng. Dot operator cho phép chúng ta đi sâu vào trật tự
có thứ bậc này, từ các phần lớn tới con của chúng.
Trong các học phần, tôi sẽ đôi khi minh hoạ tổ chức có thứ bậc này sử dụng một hình hoạ như một cái
thể hiện dưới đây:

 

hello10

Tôi sẽ nhắc đến dạng hình hoạ này như một code map trong các học phần. Một vài phiên bản của Visual
Studio có thể khởi tạo hình hoạ tương tự, nhưng tôi thường phác thảo nó bằng tay nếu tôi cần một cái.
Các code maps này có thể giúp chúng ta xem cấu trúc rộng của một chương trình, cái là có giá trị. Quan
trọng như nhau là rằng một code map có thể giúp chúng ta hiểu khi nào một cái nhận dạng cụ thể có thể
được sử dụng. Trình dịch phải quyết định phần tử code nào cái nhận dạng tham chiếu đến. Quá trình này được
gọi là name binding (gắn tên). Nhưng đừng làm cái tên đó doạ bạn. Nó đơn giản như “Khi code nói, Writeline,
chính xác tham chiếu đến cái gì?”.
Chỉ một nhúm các phần tử là có sẵn toàn cục. Chúng ta có thể bắt đầu với Console,nhưng chúng ta không thể
sử dụng WriteLine trên bản thân chúng. Nhận dạng WriteLine chỉ có sẵn trong bối
cảnh của cái chứa của nó, Console.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *