Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 4)

Cú pháp và cấu trúc

Bây giờ rằng chúng ta đã tạo và chạy chương trình C# đầu tiên của chúng ta, đã đến lúc nhìn vào
các nhân tố cơ bản của tất cả chương trình C#. Chúng ta sẽ chạm vào nhiều chủ đề trong học phần
này, nhưng mỗi cái sẽ được bao quát sâu hơn trong các học phần sau. Bạn không cần làm chủ tất cả
ngay bây giờ.
Mọi ngôn ngữ lập trình có cấu trúc khác biệt của nó – tập hợp các quy tắc của bản thân nó cái mô
tả làm cách nào tạo một chương trình làm việc trong ngôn ngữ đó. Tập hợp các quy tắc này được gọi
cú pháp (syntax) của ngôn ngữ.
Nhìn vào cửa sổ Code Editor của bạn để tìm ra text được thể hiện dưới đây:

Console.WriteLine(“Hello, World!”);

Bạn cũng có thể thấy một dòng với text màu xanh lá cây cái bắt đầu với dấu //. Đó là một comment.
Chúng ta sẽ nói về comments trong học phần sau, nhưng bạn có thể bỏ qua hay thậm chí xoá dòng đó bây
giờ.
Chúng ta sẽ phân tích chương trình một dòng này sâu hơn. Ngắn thôi, nhưng nó bộc lộ nhiều lập trình C#
làm việc như thế nào.
Strings và Literals
Trước tiên, phần “Hello World!” là text được hiển thị. Bạn có thể tưởng tượng thay đổi text này để có
chương trình thể hiện thứ gì đó khác thay vào đó.
Trong thế giới lập trình, chúng ta thường sử dụng từ string (chuỗi kí tự) để nói đến text cho lí do bạn
sẽ thấy sau này. Có nhiều cách chúng ta có thể làm việc với các strings hay text, nhưng cái này là đơn giản
nhất. Cái này được gọi là literal hay cụ thể hơn string lateral. Một literal là một đoạn code cái định nghĩa
một vài giá trị cụ thể, chính xác như được viết. Bất cứ text nào trong dấu “” sẽ là một string lateral. Dấu ‘ không
phải là phần của text. Chúng chỉ chỉ ra nơi string lateral bắt đầu và kết thúc. Về sau, chúng ta sẽ thấy làm
cách nào tạo các dạng khác của literals, như number literals.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *