Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 2)

Một tour ngắn về Visual Studio

Với một dự án mới được tạo, chúng ta có cái nhìn qua đầu tiên tại cửa sổ Visual Studio:

hello5

Visual Studio có năng lực mạnh, nên có nhiều thứ để khám phá. Học phần chỉ tập trung vào
lập trình trong C#, không trở thành chuyên gia Visual Studio. Chúng ta sẽ không đi vào mọi
chi tiết của Visual Studio, nhưng chúng ta sẽ bao quát một vài nhân tố cơ bản ở đây và xuyên
suốt các học phần sau.
Ngay bây giờ, có 3 thứ bạn cần biết để khởi đầu. Trước tiên, text editor lớn trên cạnh trái là
Code Window hay Code Editor. Bạn sẽ sử dụng hầu hết thời gian làm việc ở đây.
Thứ hai, trên cạnh phải là Solution Explorer. Cái đó thể hiện cho bạn một view ở mức cao code của
bạn và cấu hình được cần để chuyển nó thành code làm việc. Bạn sẽ chỉ dùng ít thời gian ở đây ban đầu,
nhưng bạn sẽ sử dụng cái này nhiều hơn khi bạn bắt đầu tạo các chương trình lớn hơn.
Thứ ba, chúng ta sẽ chạy chương trình của chúng ta sử dụng phần của Standard Toolbar thể hiện phía dưới:

hello6

Thời gian cho một sanity check. Nếu bạn không thấy code trong Code Window, click đúp lên Program.cs trong
Solution Explorer. Thẩm tra code bạn thấy trong Code Window. Nếu bạn thấy class Program hay static void Main,
hay nếu file có nhiều hơn một đôi dòng text, bạn có thể chọn sai template. Quay trở lại và đảm bảo rằng
bạn nhặt đúng template. Nếu template đúng không ở đó, chạy lại cài đặt để thêm workload đúng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *