Hệ thống các dạng C# (phần 7)

Nhị phân và số hex literals

Cho tới bây giờ, integer literals chúng ta đã viết tất cả được viết sử dụng cơ số 10, hệ thống
số thập phân thông thường con người điển hình sử dụng. Nhưng trong thế giới lập trình, nó là thỉnh
thoảng dễ dàng hơn để viết ra số sử dụng cơ số 2 (các số nhị phân) hay cơ số 16 (các số hex, cái là
từ 0 qua 9, và sau đó từ chữ A qua F).
Để viết một binary literal, bắt đầu số của bạn với một 0b. Ví dụ:

int thirteen = 0b00001101;

Cho một hexademical literal, bạn bắt đầu số của bạn với 0x:

int theColorMagenta = 0xFF00FF;

Ví dụ này thể hiện một trong những vị trí nơi cái này có thể là hữu dụng. Các màu sắc thường được trình
bày như hoặc 6 hoặc 8 số hex.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *