Hệ thống các dạng C# (phần 5)

Cái chia tách số (digit separator)

Khi con người viết một số dài như 1,000,000,000, chúng ta thường sử dụng một cái chia tách như dấu
phẩy để làm việc biên dịch số dễ dàng hơn. Trong khi chúng ta không thể sử dụng dấu phẩy cho cái đó
trong C#, có một giải pháp thay thế, kí tự _.
int bigNumber = 1_000_000_000;
Thông lệ thông thường cho viết các số là nhóm chúng theo ba số 0 (nghìn, triệu, tỷ, etc) , nhưng trình
dịch C# không quan tâm nơi nào những cái này xuất hiện giữa số. Nếu một cách nhóm khác tạo ý nghĩa logic
nhiều hơn, sử dụng nó theo cách đó. Tất cả những cái sau là được phép:
int a = 123_456_789;
int b = 12_34_56_78_9;
int c = 1_2__3___4____5;

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *