Hạn chế của for loops Python

Hạn chế của for loops

Trong những học phần trước, chúng ta đã nghiên cứu for loops. Các for loops tiêu chuẩn lặp qua
một chuỗi, như một chuỗi kí tự. Chúng ta chắc chắn không có chuỗi kí tự trong bài toán các
slot machines.
Các Range for loops lặp qua một phạm vi các số nguyên và có thể được sử dụng để lặp một số
lần chỉ ra. Nhưng chúng ta nên lặp cho các Slot Machines bao nhiêu lần ? 10 ? 15 ? Ai biết.
Nó tuỳ thuộc vào số lần chơi cái Martha đã thực hiện trước khi cô ta hết quarters.
Chúng ta không có chuỗi kí tự và không biết có bao nhiêu lần lặp được yêu cầu. Nếu chúng ta
dùng for loops, chúng ta sẽ bị tắc.
Đi vào while loop, cấu trúc lặp chung nhất cái Python cung cấp. Chúng ta có thể viết các while
loops cái không liên quan đến các chuỗi kí tự hay chuỗi các số nguyên. Trong trả về cho tính linh
động được thêm vào này, chúng ta sẽ cần cẩn thận hơn một chút và chịu trách nhiệm hơn một chút với
viết các loops của chúng ta. Hãy đi vào!

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *