Hàm trong PHP (phần 2)

Tự định nghĩa hàm PHP của bạn

Hàm PHP là gì?
Hàm là cách thức gói một số code và đưa cho nó một cái tên để bạn có thể sử dụng lại gói code đó sau
này chỉ với một dòng code gọi. Hàm rất là hữu dụng khi bạn sử dụng code đó nhiều hơn một nơi, và chúng
vẫn hữu dụng nếu bạn chỉ sử dụng nó một lần vì chúng làm code bạn trở nên dễ đọc hơn.
Cú pháp định nghĩa hàm trong PHP:

function tên hàm (tham số 1, tham số 2…)
{
phát biểu 1;
phát biểu 2;
}

Tên hàm hình thành bởi chữ, số và dấu gạch chân, nó không được bắt đầu bằng số. Tên hàm không phân biệt
chữ hoa, chữ thường.
Ví dụ, có code sau:

$liters_1=1.0;
$price_1=1.59;
$liters_2=1.5;
$price_2=2.09;
$per_liter_1=$price_1/$liters_1;
$per_liter_2=$price_2/$liters_2;
if($per_liter_1<$per_liter-2)
print(“The first deal is better!<br>”);
else
print(“The second deal is better!<br>”);

Vì loại so sánh này xảy ra trong code website của chúng ta nhiều lần, chúng ta sẽ làm nó thành một hàm có
thể sử dụng lại. Chúng ta viết lại như sau:

function better_deal($amount_1,$price_1,$amount_2,$price_2)
{
$per_amount_1=$price_1/$amount_1;
$per_amount_2=$price_2/$amount_2;
return($per_amount_1<$per_amount_2);
}
$liters_1=1.0;
$price_1=1.59;
$liters_2=1.5;
$price_2=2.09;
if(better_deal($liters_1,$price_1,$liters_2,$price_2))
print(“The first deal is better!<br>”);
else
print(“The second deal is better!<br>”);

Hàm trên sẽ trả về một giá trị logic true or false
Ta có thể viết lại hàm này như sau:

function print_better_deal($amount_1,$price_1,$amount_2,$price_2)
{
$per_amount_1=$price_1/$amount_1;
$per_amount_2=$price_2/$amount_2;
if($per_amount_1<$per_amount_2)
print(“The first deal is better!<br>”);
else
print(“The second deal is better!<br>”);
}
$liters_1=1.0;
$price_1=1.59;
$liters_2=1.5;
$price_2=2.09;
print_better_deal($liters_1,$price_1,$liters_2,$price_2)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *