Hàm trong PHP (phần 1)

Hàm trong PHP

Cú pháp cơ bản để gọi một hàm là:

tên hàm (đối số 1, đối số 2,…, đối số n)

Cú pháp này bao gồm tên của hàm theo sau bởi dấu ngoặc đơn và các đối số, chia tách nhau bởi dấu phẩy. Hàm
có thể được gọi mà không có đối số, phụ thuộc vào định nghĩa của nó.
Khi PHP đi đến một lời gọi hàm, nó trước tiên xem xét các đối số, và sử dụng những giá trị này như đầu vào
của hàm. Sau khi hàm thực thi, giá trị trả về (nếu có) là kết quả của lời gọi hàm.
Tất cả những thứ sau đây là lời gọi hàm có hiệu lực đối với hàm tích hợp sẵn trong PHP:

sqrt(9);
rand(10,10+10);
strlen (‘This has 22 characters’);
pi();

Những hàm này được gọi lần lượt có một, hai, một và không đối số.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *