Hàm range cho các vòng lặp qua các chỉ mục và bài toán chỗ đậu xe (phần 4)

Range cho các vòng lặp qua các chỉ mục

Giả sử chúng ta có các chuỗi kí tự cung cấp thông tin chỗ đậu xe hôm qua và hôm nay

>>> yesterday = ‘CC.’
>>> today = ‘.C.’

Được cung cấp một chỉ mục, chúng ta có thể nhìn vào thông tin ngày hôm qua và hôm nay
cho chỉ mục đó:

>>> yesterday[0]
‘C’
>>> today[0]
‘.’

Chúng ta có thể sử dụng một range cho loop qua các chỉ mục để xử lí mỗi cặp kí tự tương
ứng. Chúng ta biết rằng ngày hôm qua và hôm nay cùng độ dài. Nhưng độ dài đó có thể là
bất cứ thứ gì từ 1 đến 100, nên chúng ta không thể viết thứ gì đó như là range(3). Chúng
ta muốn lặp qua với các chỉ mục 0,1,2..vv.., tất cả cách thức chạm tới độ dài chuỗi kí tự
trừ đi 1. Chúng ta có thể làm cái đó bằng cách sử dụng độ dài của một trong các
chuỗi kí tự như đối số đối với range:

>>> for index in range(len(yesterday)):
… print(yesterday[index], today[index])

C .
C C
. .

Tôi vừa gọi biến loop là index. Các tên phổ biến khác bao gồm i (chữ đầu tiên của index) và
ind. Tôi sẽ sử dụng i từ đây về sau.
Đừng gọi biến loop là status hay information. Các tên đó ngầm chỉ rằng nó lấy lên các giá trị
‘C’ và ‘.’ khi thực sự nó lấy lên các số nguyên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *