Hàm callback trong Javascript là gì?

Hàm callback trong Javascript là gì?

Một hàm Javascript là một khối code cái được thực thi khi bạn gọi nó.
Vì các hàm Javascript là các object mức một, bạn có thể truyền các hàm tới các hàm khác như là các biến.
Phương thức truyền các hàm như là tham số vào các hàm khác để sử dụng chúng bên trong được sử dụng trong các
thư viện Javascript hầu hết ở mọi nơi.
Một hàm callback Javascript là một hàm cái được truyền như là một tham số tới hàm Javascript khác, và hàm callback
được chạy bên trong hàm nó được truyền tới.
Các hàm callback Javascript có thể được sử dụng đồng bộ hay không đồng bộ.
Ví dụ:

function functionone(x)
{
return x;
}
function functiontwo(var1)
{
//some code
}
functiontwo(functionone);

Vì các hàm là các object trong Javascript bạn có thể truyền các hàm tới các hàm khác như là các biến.
Trong trường hợp trên, chúng ta truyền functionone như là một biến được sử dụng bên trong functiontwo.
Bên trong functiontwo, giá trị của var1 sẽ là funtionone.
Tên phổ biến cho các hàm được truyền vào là hàm callback.
Trong lập trình máy tính, một callback là một đoạn code thực thi cái được truyền như là một đối số tới code
khác, cái được mong đợi call back (gọi lại – thực thi) đối số đó tại thời điểm thuận lợi.
Sự kích hoạt có thể ngay lập tức trong callback đồng bộ hay nó có thể xảy ra sau như là trong callback
không đồng bộ.
Bạn cũng có thể truyền một hàm nặc danh (anonymous function) như là một biến tới một hàm

function functiontwo(var1)
{
//some code
}
functiontwo(function(x){alert(x);});

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *