Giới thiệu về C # và .NET (core) 5

Giới thiệu về C # và .NET (core) 5

Nền tảng .NET của Microsoft và ngôn ngữ lập trình C # được chính thức giới thiệu vào năm
2002 và nhanh chóng trở thành mảnh đất của phát triển. Phần mềm hiện đại nền tảng .NET làm
cho hoạt động một số lớn ngôn ngữ lập trình (bao gồm C#, VB.NET và F#) tương tác với nhau
Một chương trình viết bằng C# có thể được tham chiếu bởi chương trình khác viết bằng VB.NET.
Nhiều hơn về tính tương tác này trong các học phần sau.
Vào năm 2016, Microsoft chính thức khởi động .NET core. Giống với .NET, .NET core cho phép
các ngôn ngữ hợp tác hoạt động với nhau mặc dù có một số hạn chế các ngôn ngữ được hỗ trợ. Quan
trọng hơn, khung mới này không còn hạn chế chỉ chạy trên hệ điều hành Windows, mà cũng có thể
chạy (và phát triển) trên IOS và Linux. Sự độc lập nền tảng này mở cho C# một tập hợp lớn hơn
các nhà phát triển. Trong khi việc sử dụng nền tảng chéo của C# được hỗ trợ trước .NET core, nó
đã qua các khung khác nhau như dự án mono.
Chú ý bạn có thể tự hỏi về dấu ( ) trong tiêu đề bài viết. Với sự phát hành .NET 5 phần core trong
tên được đưa vào để chỉ ra rằng phiên bản này là sự hợp nhất của tất cả .NET. Xuyên suốt các
học phần sau, tôi vẫn sử dụng thuật ngữ .NET core và .NET framework cho rõ ràng.
Vào 10-11-2020, Microsoft phát hành C# 9 và .NET 5. Giống C# 8, C# 9 được gắn vào phiên bản cụ
thể của khung và sẽ chỉ chạy trên .NET 5.0 trở lên. Phiên bản ngôn ngữ được gắn với phiên bản khung
cung cấp cho đội ngũ C# sự tự do để giới thiệu các đặc tính vào C# cái mặt khác không thể được thêm vào
ngôn ngữ vì các hạn chế khung.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *