Giới thiệu về C # và .NET (core) 5 (phần 2)

Giới thiệu về C # và .NET (core) 5 (tiếp tục)

Như được đề cập trong giới thiệu học phần này, mục tiêu của học phần có hai mức. Trước tiên
là cung cấp cho bạn một thẩm định sâu và chi tiết về cú pháp và thực nghĩa của C#. Cái thứ hai
(quan trọng như nhau) là minh hoạ việc sử dụng nhiều .NET Core APIs. Những cái này bao gồm truy
cập CSDL với ADO.NETEntity Framework (EF) Core, giao diện người dùng với Windows Presentation
Foundation (WPF), và cuối cùng là RESTful services và ứng dụng web với ASP.NET Core. Như nó được
nói, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, và với cái này tôi chào mừng bạn đến với
học phần.
Học phần đặt cơ sở khái niệm cho phần còn lại. Ở đây bạn sẽ thấy một thảo luận ở mức cao một số chủ
đề liên quan đến .NET như assemblies, the Common Intermediate Language (CIL), và dịch just-in-time
(JIT). Ngoài việc xem trước một vài từ khoá của ngôn ngữ lập trình C#, bạn cũng đi tới hiểu mối quan
hệ giữa các khía cạnh khác nhau của .NET core. Cái này bao gồm .NET Runtime, cái kết hợp với .NET Core
Common Language Runtime (CoreCLR) và  .NET Core Libraries (CoreFX) vào một cơ sở code đơn, Common Type
System (CTS); Common Language Specification (CLS); và .NET Standard.
Học phần cũng cung cấp cho bạn một cuộc khảo sát các chức năng được cung cấp bởi .NET Core base class
libraries, đôi khi được viết tắt là BCLs. Ở đây, bạn sẽ có một cái nhìn khái quát về language-agnostic
và bản chất độc lập nền tảng của nền tảng .NET core. Như bạn sẽ mong đợi, những chủ đề này được khám phá chi
tiết hơn xuyên suốt phần còn lại.
Chú ý nhiều đặc tính được nêu bật trong các học phần này và xuyên suốt phần còn lại cũng áp dụng cho .NET
framework ban đầu. Trong các học phần, tôi luôn sử dụng thuật ngữ .NET Core framework và .NET Core runtime
trên thuật ngữ .NET để rõ ràng công khai về các đặc tính được hỗ trợ bởi .NET core.
Phát hành mới nhất của C# là C# 9 (được bao gồm .NET 5.0 và .NET framework 4.8), cái xây dựng trên những thành
công hiện tại và thêm nhiều đặc tính hấp dẫn hơn. Phát hành mới nhất của Visual Studio và Visual Studio Code
dòng công cụ phát triển cũng đem lại nhiều thay đổi và cải tiến để làm sự nghiệp bạn dễ dàng hơn và tăng mạnh
hiệu suất của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *