Giới thiệu tổ chức các giá trị sử dụng các Lists Python

Tổ chức các giá trị sử dụng các Lists

Chúng ta đã thấy rằng chúng ta có thể sử dụng các strings để làm việc với một chuỗi các
kí tự. Trong học phần này, chúng ta sẽ học về các lists, cái giúp chúng ta làm việc với
các chuỗi các giá trị dạng khác, như các số nguyên và số thực. Chúng ta cũng sẽ học về
nest lists bên trong lists, cái cho phép chúng ta làm việc với lưới dữ liệu.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *