File header.php trong mẫu WordPress (phần 2)

Hàm wp_head()

Hàm này là sự bao gồm bắt buộc bên trong phần <head> của tất cả các trang trong một theme và luôn nằm trước tag
</head> đóng. Hàm wordpress này được sử dụng để bao gồm các style sheets và scripts từ theme và bất cứ plugin
nào cái có thể được sử dụng. Nếu bạn không bao gồm nó, bạn có thể có kết quả phá vỡ site của bạn. Sau đây là HTML
được phát sinh từ lời gọi hàm wp_head():

<meta name=’robots’ content=’noindex,nofollow’ />
<link rel=’stylesheet’ id=’twelvedevs-style-css’ href=’http://12devs.dev/wordpress/wp-content/
themes/12devs/style.css?ver=3.5.1′ type=’text/css’ media=’all’ />
<!–[if lte IE 7]>
<link rel=’stylesheet’ id=’twelvedevs-ie-css’ href=’http://12devs.dev/wordpress/wp-content/
themes/12devs/ie-old.css?ver=3.5.1′ type=’text/css’ media=’all’ />
<![endif]–>
<script type=’text/javascript’ src=’http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.
js?ver=3.5.1′></script>
<link rel=’canonical’ href=’http://12devs.dev/events/12-devs-at-easter/’ />

Như là bạn thấy, có hai bao gồm style sheets và một bao gồm script cho jquery cũng như là canonical link tag và
robot meta tag.

Hàm wp_title()

Một hàm khác bạn nhận thấy trong ví dụ header.php là hàm wp_title(). Hàm này được sử dụng để tạo một title cho trình
duyệt dựa trên trang hiện tại đang được xem. Hàm có thể lấy ba tham số, một seperator string, liệu có hiển thị
một title hay trả về như là một PHP string, và vị trí của seperator. Mặc định thì hàm này chỉ cho đầu ra các
tên của trang bạn đang xem.
Chú ý là hàm này cũng được sử dụng xuyên suốt wordpress theme, chính xác không chỉ trong loop, tag <title>
là nơi phổ biến nhất để tìm hàm này.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *