File header.php trong mẫu WordPress (phần 1)

File header.php trong mẫu WordPress

File header được sử dụng cho markup để thể hiện phần đầu trang HTML. Đây là các markup được sử dụng ổn định
suốt các trang của site như logo chính và điều hướng, cái sẽ không thay đổi xuyên suốt site của bạn. Sau đây
là một ví dụ về một file header.php đơn giản:

<?php
/**
* The Header for our theme.
*
*/
?><!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width” />
<title><?php wp_title( ‘|’, true, ‘right’ ); ?></title>
<!– HTML5 SHIV for IE –><!– If using Modernizr you can remove this script! –>
<!–[if lt IE 9]>
<script src=”//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js”></script>
<![endif]–>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<header class=”site-header”>
<h1>
<a href=”<?php echo home_url(); ?>”>
<img src=”<?php bloginfo(‘template_directory’); ?>/images/
logo.jpg” alt=” “>
</a>
</h1>
</header>

Đây là một ví dụ khá đơn giản về một file header. Nó bao gồm HTML DOCTYPE, tag <html>, tag <head> và một
khối <header> hiển thị logo của site.
Trong phần <head>, không có stylesheet nào được khai báo vì WordPress có cách tốt để bao gồm các style sheet,
cái được xử lí bởi hàm wp_head().

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *