File footer.php trong mẫu WordPress

File footer.php trong mẫu WordPress

File footer.php tương tự như file header.php, nhưng nó chứa phần kết thúc của tài liệu HTML. Đây là nơi bạn có
thể tìm thấy cặp tag <body>, <html>, nhưng nó cũng có thể sử dụng cho các mark up phổ biến cái nằm ở cuối của các
trang trong theme của bạn. Thêm một lần nữa, có cần thiết về một hàm WordPress đặc biệt, hàm wp_footer() để bao
gồm vào.

Hàm wp_footer()

Giống với hàm wp_head(), wp_footer() là hàm bắt buộc phải yêu cầu trong tất cả các themes, nằm ngay trước tag </body>
đóng. Hàm này hầu như được sử dụng để cho đầu ra là các files script tại cuối tài liệu hay analytics code. Nếu bạn không
bao gồm nó, bạn có nguy cơ một vài đặc tính của theme hay các plugin bao gồm vào không hoạt động. Đó là nơi WordPress
bao gồm các mark up cho thanh admin cái xuất hiện khi một người dùng log vào WordPress.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *