Facebook schedule là gì?các loại schedule

Kế hoạch thời gian chạy ads (schedule)

Sau khi bạn thiết lập ngân sách của bạn, bạn phải chọn kế hoạch thời gian chạy ads của bạn. Tùy chọn
mặc định của bạn là chạy ads của bạn liên tục. Nếu bạn chọn tùy chọn đó, Facebook sẽ chạy ads của bạn
liên tục cho đến khi ngân sách của bạn được tiêu dùng hoàn toàn.
Tùy chọn thứ hai là thiết lập một ngày khởi đầu (start date) và ngày kết thúc (end date). Facebook sẽ
chạy ads của bạn dựa trên ngày khởi đầu và kết thúc này.
Thời gian được nhập phải tuân thủ thời gian của vị trí địa lí đang được hướng mục tiêu. Vì vậy nếu
bạn bắt đầu chạy ads , hướng mục tiêu ở Newyork và London vào 5:00 PM, cả hai ads bắt đầu chạy vào 5:00
PM trên địa điểm tương ứng của nó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *