Dự án WordPress cơ bản: vòng lặp file index.php (phần 11)

Khởi tạo post

Hàm the_post() lấy vật hiện tại trong tập hợp các posts và làm nó có sẵn cho sử dụng bên
trong lần lặp này của The Loop. Không có the_post(), nhiều template tags trong theme của
bạn sẽ không làm việc.
Một khi post data được làm có sẵn, template có thể bắt đầu chuyển đổi nó thành HTML để gửi
tới khách ghé thăm.

Title, Date và Author

Các template tags sau lấy post s title hiện tại, time nó được post, và ai post nó.

<h2 id=”post-<?php the_ID(); ?>”>
<a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>”>
<?php the_title(); ?></a></h2>
<small><?php the_time(‘F jS, Y’) ?> <!– by <?php the_author() ?> –></small>

Post content

Template tag the_content() lấy content của post, lọc nó, và sau đó hiển thị nó. Đây là vật chất của mỗi post truyền
qua The Loop:

<div class=”entry”>
<?php the_content(‘Read the rest of this entry &raquo;’); ?>
</div>

Như tài liệu hướng dẫn the_content() tuyên bố, quicktag <!–more–> được sử dụng để chỉ ra một đoạn trích cho the_content() hiển thị trên các trang nhiều post. Chuỗi kí tự được truyền tới the_content() được sử dụng cho Read More link sau đoạn trích.

Các chi tiết thêm

Phần post meta data nằm dưới content mỗi post trong template file index.php, và được sử dụng để hiển thị nhiều thông tin hơn về post, như categories, date, và thông tin comment. Bằng cách đặt hàm template tag edit_post_link(), người dùng logged in đủ đặc quyền sẽ cũng thấy Edit This link.

<p class=”postmetadata”>
Posted in <?php the_category(‘, ‘) ?>
<strong>|</strong>
<?php edit_post_link(‘Edit’,”,'<strong>|</strong>’); ?>
<?php comments_popup_link(‘No Comments »’, ‘1 Comment »’, ‘% Comments »’); ?></p>

Nếu commenting được kích hoạt, hay nếu post có các comments, template tag comments_popup_link() sẽ hiển thị một link tới các comments. Nếu bạn đang sử dụng comments popup window, link này sẽ mở cửa sổ comments, nếu không nó sẽ nhảy thẳng tới các post s comments này.
Nếu khách ghé thăm xem một chỉ mục các posts (i.e: nhiều hơn một post trong The Loop) link comments_popup_link() sẽ đưa người đọc tới trang riêng rẽ của post này.

Trackback Auto-Discovery

Hàm template tag trackback_rdf là để cho ra code máy đọc được được sử dụng cho trackback auto-discovery.

<!–
<?php trackback_rdf(); ?>
–>

Chú ý: tag trackback_rdf() có ý định sử dụng bên trong một HTML comment, nó đang không tắt. Lí do cho cái này là rằng, mặt khác, RDF phá vỡ hiệu lực hoá trong các tài liệu không phải XML, và trong các tài liệu XHTML nó không được duyệt đúng đắn bởi hầu hết trình duyệt.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *