Dự án WordPress cơ bản: vòng lặp cơ bản file index.php (phần 9)

Giới thiệu vòng lặp cơ bản WordPress

The loop là quá trình chính của WordPress. Bạn sử dụng the loop trong các template files
của bạn để thể hiện các posts đối với khách ghé thăm. Bạn có thể tạo các templates không
có loop, nhưng bạn chỉ có thể hiển thị dữ liệu từ một post.
Trước khi the Loop đi vào thực tế, Wordpess thẩm định rằng tất cả các files nó cần là có
mặt. Sau đó nó thu thập các thiết lập mặc định, như được định nghĩa bởi quản trị viên blog,
từ CSDL. Cái này bao gồm số posts hiển thị mỗi trang, liệu comment có được kích hoạt, và nhiều
hơn. Một khi các mặc định này được thiết lập, WordPress kiểm ra xem người dùng yêu cầu gì. Thông
tin này được sử dụng để quyết định các posts nào được lấy từ CSDL.
Nếu người dùng không yêu cầu cho một post, category, page hay date cụ thể, WordPress sử dụng các
giá trị mặc định được thu thập trước đó để quyết định các posts nào chuẩn bị cho người dùng. Ví
dụ, nếu quản trị viên blog chọn hiển thị 5 posts mỗi trang trong Adminítration>Settings>Reading, thì
Wordpress sẽ lấy 5 posts gần đây nhất từ CSDL. Nếu người dùng yêu cầu cho một post, category, page hay date
cụ thể thì WordPress sẽ sử dụng thông tin đó để chỉ ra các posts nào lấy từ CSDL.
Sau khi tất cả cái này được thực hiện, WordPress kết nối với CSDL, giành lấy thông tin được chỉ ra, và lưu các
kết quả trong một biến. The Loop sử dụng giá trị biến này cho hiển thị trong các templates của bạn.
Theo mặc định, nếu khách ghé thăm không chọn một post, page, category, hay date cụ thể, WordPress sử dụng index.php
để hiển thị mọi thứ. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào index.php và hiển thị mặc định của blog.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *