Dự án WordPress cơ bản: hiểu WordPress theme (phần 3)

Hiểu WordPress theme

Hãy làm quen với các bộ phận của một theme cái mockup của bạn sẽ được chia ra.
Chúng ta sẽ sử dụng theme WordPress mặc định để xem xét các phần cơ bản của một theme cái bạn cần
nghĩ đến khi bạn chuyển đổi HTML/CSS mockup vào theme của bạn.
Trước kia, tôi đã giải thích cho bạn rằng WordPress theme là thiết kế của site và rằng WordPress
khởi tạo nội dung. Vì vậy, nội dung và thiết kế bị chia tách. Theme của bạn cần có WordPress PHP
code phù hợp được đặt vào nó cho nội dung hình thành. Nó có tác dụng nếu theme được chia thành các
template files, cái làm nó dễ dàng hơn để duy trì với ít nhầm lẫn.
Ảnh sau minh họa các template files của theme đóng góp vào trang WordPress được duyệt như thế nào cái
người dùng thấy trên Web.

template files

Bên trong một theme, bạn sẽ có nhiều file riêng rẽ được gọi là template files. Các template files
chủ yếu chứa HTML và PHP code được yêu cầu để cấu trúc site của bạn, nội dung và chức năng của nó.
Các template files chính của một WordPress theme bao gồm file index.php chính, cái sử dụng PHP code
để bao gồm các template files khác, như header.php, footer.php và sidebar.php. Tuy nhiên, bạn sẽ học
tạo bất cứ template file nào bạn cảm thấy cần thiết và cấu hình chúng theo cách bạn muốn.
Theme của bạn chứa các dạng files khác như stylesheets (style.css), PHP scripts (như searchform.php
và functions.php), Javascript và ảnh. Tất cả các nhân tố này, cùng với template files của bạn hình thành
Wordpress theme hoàn chỉnh.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *