Dự án WordPress cơ bản: chia code vào các template files (phần 4)

Bắt đầu với một cái đĩa trắng: Tabula rasa

Như tôi đã đề cập, WordPress chia tách themes của nó ra thành nhiều template files khác nhau.
Kết quả là, nếu bạn làm việc trên body chính, bạn sẽ mở file index.php, nhưng nếu bạn muốn làm
việc trên bố cục header hay DOCTYPE, bạn sẽ cần mở file header.php. Nếu bạn muốn làm việc với
sidebar, bạn sẽ cần mở file sidebar.php, và thậm chí sau đó nếu bạn muốn làm việc trên một
vật cụ thể bên trong sidebar, bạn có thể cần mở file khác như search.php.
Khi bạn cố gắng đặt theme của bạn cùng với nhau, cái này hoàn toàn có thể là công việc nặng nhọc.
Cách tiếp cận của tôi là code theme của bạn theo các bước sau:
1. Tạo một thư mục theme rỗng và đảm bảo rằng thư mục theme default là dễ dàng có thể truy cập
được.
2. Upload thư mục image của mockup của bạn cũng như index.htmlstyle04-5-images.css mockup
files của bạn vào thư mục (những files này đã tạo ở phần trước).
3. Đổi tên index.html của bạn thành index.php
4. Bắt đầu chia code từ index.php vào các files template tương ứng của theme của bạn (bằng cách cut->paste),
như header.php, footer.php, sidebar.php…vv..

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *