Dự án WordPress cơ bản: chia code và hook file header.php (phần 17)

Tạo file header.php

Đối với tôi, header hơn là chỉ phần bắt đầu của XHTML file và các tags <head>, </head>
cụ thể. Nó bao gồm tag <body> mở và qua tới tag <div id=”head”> cái hình thành
nửa đỉnh của thiết kế theme của tôi.
Tạo một file được gọi là header.php trong thư mục theme của bạn.
Mở file index.php của bạn và cut mọi thứ từ DOCTYPE tại đỉnh của file xuống XHTML comment
đóng:


<!–//header–>

Dán cái đó vào file header.php của bạn, và trong file index.php bao gồm header quay trở lại
với template tag bao gồm get_header:

<?php
//includes header.php file for internal page layouts
get_header();
?>

Hook it up: Plugin API hooks

Một trong những thứ quan trọng chúng ta sẽ muốn làm để đảm bảo rằng các plugins có thể tận dụng
template của chúng ta là bao gồm wp_head hook vào file header.php. Chính dưới bao gồm style.css của
chúng ta:


<?php wp_head(); ?>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *