Dự án WordPress cơ bản: chia code file footer.php (phần 14)

Tạo template file footer.php

Chúng ta sẽ bắt đầu trước tiên với file footer.php, khi cái này sẽ duy trì ổn định qua tất
cả các dạng trang cho theme của tôi.
1. Tạo một file mới trong thư mục theme của bạn và đặt tên nó là footer.php.
2. Mở file index.php của bạn và cut tất cả markup và WordPress PHP từ phần bắt đầu của footer
trong markup:


<div id=”footer”>

tới cuối của tag cuối cùng của trang HTML:


</html>

3. Dán code được lựa chọn vào file footer.php mới của bạn.
4. Trong file index.php của bạn, nơi footer code của bạn đã từng ở, thêm template tag bao gồm WordPress
get_footer:


<?php
//get the footer information from footer.php
get_footer();
?>

Khi bạn lưu các file này và reload site WordPress của bạn, kết quả sẽ trông không khác so với khi footer markup
và code ở bên trong file index.php. Từ bây giờ trở đi, cho mỗi dạng trang mới chúng ta tạo, chúng ta có thể bao
gồm footer code với template tag get_footer.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *