Dự án WordPress cơ bản: Chia code các template files: Header, Footer và Sidebar (phần 13)

Chia code các template files: Header, Footer và Sidebar

Bây giờ rằng chúng ta đã có the Loop làm việc trong theme của chúng ta, nó là lúc bắt đầu
chia theme vào các template files cái sẽ giúp chúng ta đảm bảo biên tập chảy ổn định qua các
khía cạnh khác nhau của theme.
Quy tắc ngón tay cái của tôi cho chia tách markup và code vào template file của bản thân nó
là, trước tiên và quan trọng nhất tránh trùng markup và code. Thứ hai là, bạn sẽ có thể tạo
các template files để xử lí markup và code duy nhất cái chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt,
như trên homepage, mà không nơi khác.
Các template files phổ biến nhất chúng ta sẽ nhìn vào trước tiên là header.php, footer.php và
sidebar.php. Mỗi trường template này sẽ được sử dụng trong các dạng trang khác nhau trên site.
Header nên giống nhau cho một article post page như cho một trang tĩnh. Footer nên duy tri ổn
định qua tất cả các dạng trang trên site. Nếu tôi cập nhật hay thay đổi header hay footer, tôi
sẽ muốn rằng thay đổi sẽ xuất hiện mọi nơi nó được sử dụng và không phải biên tập hai hay ba các
template files khác nhau. Cái tương tự xảy ra với sidebar; tôi có thể muốn nó trên một vài dạng
trang hay không. Cái này là dễ dàng để quản lí nếu nó được chứa trong file của bản thân nó và được
bao gồm nơi được cần vào các template files khác cái kiểm soát các dạng trang khác nhau.
Ba template files này là phổ biến, chúng có template tags bao gồm của bản thân chúng trong WordPress:
get_header, get_sidebar, get_footer. Các tags được sử dụng như vậy trong template file của bạn:

<?php get_header(); ?>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *